Vad

Skapaskolan är en fristående skola som höstterminen 2018 flyttar till en nybyggd skola i centrala Huddinge och då har elever från förskoleklass till årskurs nio. Mer om vår nya skolbyggnad kan läsas på www.nya.skapaskolan.se

Pedagogik
Vi arbetar med värdeskapande lärande vilket innebär att eleverna ska känna att de påverkar världen och gör något för någon annan samtidigt som de lär sig. Fritids och slöjd har exempelvis historiskt varit duktiga på detta. Man gör ett pyssel och tar hem till familjen till påsk eller en träskål i julklapp till mormor. Vi tar det vidare till allt skolarbete. Om vi exempelvis undersöker hur vi kan bidra till hållbar utveckling så kan vi dela med oss av det vi kommer fram till, Om någon gör ett musikstycke kan det användas som musik till en video, om vi lär oss att knyta skor kan vi samtidigt göra instruktionsfilmer om det till andra. Om jag utforskar ett område som känns viktigt för mig som poesi kan jag dela med mig av mina dikter.

Värdeskapande lärande ökar motivationen avsevärt enligt en forskningsstudie vid Chalmers. Vi vet att motivation är en förutsättning för lärande och därför arbetar vi på detta sätt.  

Vi har en gemensam lärprocess för hela skolan.

Förutom att bygga på värdeskapande lärande så har vi hämtat mycket inspiration till vår lärprocess från “Att skiva sig till lärande” som är en beforskad process framtagen av Sollentuna kommun som har visat sig leda till goda kunskapsresultat. Denna process bygger på ny kunskap om pedagogik och de pedagogiska förtjänster som byggs in i lärandet på Skapaskoplan är:

  • Tydliga mål med lärandet.
  • Tydligt vilket värdeskapande som ska uppstå.
  • Engagerande introduktioner till eleverna.
  • Vi visar konkret vad eleverna förväntas uppnå.
  • Vi bygger in kollaborativa arbetsmoment
  • Eleverna får formativ bedömning, det innebär feedback som man sedan får arbeta vidare med, istället för bara en slutlig bedömning.

En förutsättning för vårt värdeskapande lärande och att eleverna kan vara så aktiva och produktiva i sitt lärande är vårt digitala arbetssätt. Alla elever har disponerar en lärplatta där läromedel, och olika miljöer för lärande tillgängliggörs. Det innebär att elevernas lärande blir gränslöst och oftast fortsätter lärande diskussioner med kamrater och pedagoger efter skoldagen.

 

 

 

 

Hälsa
Vi arbetar också med hälsa där hjärnkunskap & hjärnträning är ett centralt begrepp för oss.

Varför Hjärnkunskap och hjärnträning

  • För att lära sig krävs fokus och koncentration. Vi tränar därför elevernas förmåga att fokusera och koncentrera sig.
  • Vi vet idag att hjärnan är plastisk och påverkas av våra vanor. Därför bygger vi den typ av vanor hos våra elever som hjälper en gynnsam utveckling av hjärnan. Vi vet också att elevernas egen kunskap om att hjärnan är plastisk och kan utvecklas är väldigt viktig för deras egen utveckling. Därför lär vi våra elever om hur hjärnan fungerar.
  • Vi vet idag att elevers förmåga att utöva självkontroll har stor inverkan för att elever lyckas väl i livet. Därför tar vi ett samlat begrepp och tränar elevers förmåga till självreglering – dvs att kunna fatta gynnsamma beslut i allehanda situationer.
  • I en ständigt uppkopplad värld behöver vi kunna styra våra liv och själva se till att få den återhämtning vi behöver. Därför tränar vi våra elever till att kunna göra just detta.

Slutligen – vi ser att samhället behöver transformeras till en plats där människor är mer medvetna – kapabla att lära känna sig själva och lyssna till sina behov, att ta ansvar för sina handlingar och leda sin egen livslånga utveckling. Det är grunden för att kunna bygga ett nytt samhälle i en tid med ständigt flöde, tillgång i överflöd och oändliga valmöjligheter men samtidigt med ett antal viktiga samhällsutmaningar som är olösta. Som Einstein sa så kan man inte lösa ett problem med samma nivå av tänkande som man hade när problemet uppstod. Vi ser Hjärnkunskap & Hjärnträning som en del i lyfta våra elever och oss själva i medvetandenivå för att vara kunna vara med och skapa en bättre värld.  

 

Vad är hjärnkunskap och hjärnträning?

Hjärnkunskap och hjärnträning handlar om att lära sig mer om sin hjärna, hur den fungerar, hur den utvecklas och hur vi människor lär oss. Därtill handlar det om att träna hjärnan genom meditation, mental träning och fysisk aktivitet. 

 

Vi utbildar våra elever i hur hjärnan och dess utvecklings samt lärande fungerar. Det har visat sig väldigt framgångsrikt för elevernas kunskapsutveckling i ett projekt i USA där man utbildat eleverna i hur dynamisk hjärnan och vår förmåga är.

Det handlar också om att träning av hjärnan med hjälp av mindfulnessmeditation & mental träning. Det finns god evidens på hur den typen av träning leder till förbättrad självkontroll, koncentrationsförmåga, välmående och gott socialt beteende.

Därtill handlar det om att skapa daglig rörelse. Vi har utökad tid i idrott & hälsa på Skapaskolan, vi eftersträvar aktiva raster och vi bygger in rörelse i den pedagogiska verksamheten. Via denna länk kan du se överläkare Anders Hansén redogöra för sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling: http://urskola.se/Produkter/198542-Larlabbet-Hjarnans-kondition#start=744&stop=1017. Mer finns att läsa om detta i hans bok Hjärnstark.